Anunt concurs salvator montan

Content Image
ANUNŢ

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Sibiuanunţă scoaterea la concurs a unui post de Salvator Montan grI Ipe o perioadă determinata  1 an (2022-2023)  si a unui post de Salvator montan pe o perioada nedeterminata gr  II

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia vacantă (studii generale, medii sau superioare);
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei ;
 7. nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 8.  nu a suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează;
 9. nu este în litigiu cu SPJ Salvamont Sibiu;
 10.  prezintă o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
 11. să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului Serviciului Public Judetean Salvamont Sibiu;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) curriculum vitae;

f) cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);

g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Concursul va avea loc în data de 08.12.2021 ora 10, in zona Cisnadioara din M tii Cindrel pentru proba practica  zona montană  si pentru interviu in data de 13.12.2021 ora 10 la sediul Instituţiei din Sibiu, str. Câmpului nr. 11-13.

Depunerea dosarelor se va face la sediul instituţiei până în data de 25.11.2021  ora 12.

Concursul va avea o probă practica  şi interviu pentru postui de salvator montan II perioada nedeterminata si Salvator montan grI perioada determinata 1 an ( 2022- 2023) .

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

Tematica:

Proba practică:

 • Elemente de alpinism folosite în salvarea montană
 • Utilizare GPS.
 • Procedee de prim ajutor calificat

Interviu

BIBLIOGRAFIA

 1. HOTĂRÂREA Guvernului nr. 77 din 23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi
 2. HOTĂRÂREA Consiliului Judeţean Sibiu nr. 187 din 19 decembrie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu (şi anexa)
 3. Manualul Salvatorului Montan  – editat de către A.N.S.M.R. – ediţia 2009
 4. Manual prim ajutor calificat– editat de către Ministerul Sănătății
 5. LEGEA nr.477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Director

Popescu Dan

Thumbnail

Previous Post
Interventie 14.03